Thông báo phát hành ASU CA R2.26

Thông báo phát hành ASU CA R2.26

14:32 - 03/04/2018

Các tính năng mới được cập nhật cho phiên bản ASU CA R2.26

Thông báo phát hành ASU CA R2.25
Thông báo phát hành ASU CA R2.27
Thông báo phát hành ASU CA R2.28

1. Bổ sung chức năng lập dự toán theo công trình
2. Bổ sung báo cáo theo dõi xuất VTHH so với dự toán công trình
3. Cho phép nhập nhiều thuế suất trên hóa đơn bán dịch vụ
4. Cho phép nhập nhiều hóa đơn trên một phiếu nhập mua
5. Phân bổ khoản chiết khấu ghi trên hóa đơn mua hàng cho các mặt hàng
6. Hóa đơn bán hàng có nhiều thuế suất khác nhau.
7. Bổ sung bảng kê các chứng từ chưa ghi vào sổ
8. In bảng kê đầu vào và đầu ra mà không cần lập bảng kê đầu vào, đầu ra.
9. Cải tiến chức năng chọn đối tượng theo tên khi lập phiếu
10. Cải tiến chức năng hạch toán và kê khai tiền thuế ở chứng từ chung